top of page

เทศกาลและวันสำคัญ

วันลอยกระทง

📣📣📣...โรงเรียนมาเรียลัย แผนกอนุบาล 💥 ขอเชิญชวน นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วม 🌕ลอยกระทงออนไลน์🎆🧨😷

วันมาฆบูชา

📣📣📣...โรงเรียนมาเรียลัย แผนกอนุบาล 💥 ขอเชิญนักเรียน ร่วม เวียนเทียน🕯️ ออนไลน์ เนื่องใน "วันมาฆบูชา" ในสถานการณ์ 🕯️😷COVID -19

bottom of page