top of page

การรับสมัครนักเรียน  

1. เปิดรับสมัคร กรุณาโทรสอบถาม 0-2172-9741 แผนกอนุบาล

2. รับสมัครนักเรียนชาย - หญิง  ไป - กลับ เตรียมอนุบาลอายุ 2 ปี (Nursery)

3. ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3     อายุ 3 – 6 ปี

4. ต้องมีบิดามารดา หรือผู้ปกครองนำนักเรียนมาในวันสมัคร

 

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร

1. รูปถ่ายนักเรียน   หน้าตรง  1 นิ้ว  4 รูป 

2. สำเนาสูติบัตรนักเรียน

3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  บิดา  มารดา

4. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน  บิดา  มารดา

5. ใบเปลี่ยนชื่อ ( ถ้ามี )

6. ค่าธรรมเนียมการเรียน 

 

หนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน

**  เรียนภาคฤดูร้อน มี.ค - เม.ย

ภาคเรียนที่ 1  เปิดเรียน  พฤษภาคม – ตุลาคม

ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียน  ตุลาคม – กุมภาพันธ์

   เวลาเรียน

1. เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา 07.40 น. ถึง 14.40 น.   เรียนพิเศษ  เลิกเรียน  15.40 น.

2. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์

3. หยุดกรณีพิเศษ , วันหยุดทางศาสนา , วันหยุดราชการ

รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน   
- สาย 1013 พระโขนง - หัวตะเข้ (ลาดกระบัง)
- สาย 143 ลาดกระบัง - แฮปปี้แลนด์             
- สาย 15 หัวตะเข้ (ลาดกระบัง) - ลาดพร้าว 71
- สาย 55, ปอ.55 กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา

ติดต่อ

389 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร 021729741 ต่อ 701 โทรสาร 021729736 ต่อ 204
ติดต่อเรา
bottom of page