top of page

คุณครูพิเศษ

119A9925.JPG

ครูชญาน์นัทช์ พึ่งบุญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล

119A0043.JPG

ครูกรผกา เอี่ยมสะอาด
ครูพิเศษ คอมพิวเตอร์ 

119A0928.JPG

ครูวีณา สอางค์

ครูพิเศษ นาฏศิลป์

119A0071.JPG

ครูปริญญา ประชากูล

ครูพิเศษ  Montessori

119A0714.JPG

Miss Magie Mea F.Ojano

 Conversation

119A9969.JPG

ครูอรทัศวรรณ พรรคเจริญ

ครูพิเศษ พลศึกษา

119A9961.JPG

ครูจีราวัลย์ ศรรัมย์

ครูพิเศษ พลศึกษา

119A9935.JPG

ครูทิวา  อานามกุล

ธุรการ – การเงิน

119A9952.JPG

ครูธิตินันท์ บุญประเสริฐ

สารสนเทศ

bottom of page