top of page

คุณครูพิเศษ

119A9925.JPG

ครูชญาน์นัทช์ พึ่งบุญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล

119A0043.JPG

ครูกรผกา เอี่ยมสะอาด
ครูพิเศษ คอมพิวเตอร์ 

119A0071.JPG

ครูปริญญา ประชากูล

ครูพิเศษ  Montessori

119A9969.JPG

ครูอรทัศวรรณ พรรคเจริญ

ครูพิเศษ พลศึกษา

119A9935.JPG

ครูทิวา  อานามกุล

ธุรการ – การเงิน

119A0928.JPG

ครูวีณา สอางค์

ครูพิเศษ นาฏศิลป์

119A0714.JPG

Miss Magie Mea F.Ojano

 Conversation

119A9961.JPG

ครูจีราวัลย์ ศรรัมย์

ครูพิเศษ พลศึกษา

119A9952.JPG

ครูธิตินันท์ บุญประเสริฐ

สารสนเทศ

bottom of page