top of page

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

1.png

ความหมายของตราโรงเรียน​

  • พระแม่มารีย์ นามชื่อองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเป็นมารดาของพระเยซูเจ้า และ เป็นมารดาผู้ให้ความรักความช่วยเหลือแก่ชาวมาเรียลัย

  • ดอกกุหลาบ หมายถึง ความรัก

  • ดอกซ่อนกลิ่น หมายถึง ความซื่อสัตย์ ความบริสุทธิ์ การมีจิตใจที่ดีงาม

สีประจำโรงเรียน

  • ฟ้า - ขาว

  • สีฟ้า หมายถึง ความหวังที่ทุกคนมุ่งใฝ่ศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวหน้า

  • สีขาว หมายถึง ความศรัทธาในคุณธรรม จริยธรรม ความบริสุทธิ์สะอาด

  โรงเรียนมาเรียลัย ตั้งอยู่ที่ 389 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 เป็นโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้ก่อตั้งคือ อำระสังฆราชเรอเน แปร โรส ประมุขของพระศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิก เจ้าของและผู้จัดการคือ นางสาวเอี่ยมอำไพ เลาหบุตร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อปีการศึกษา 2480 - 2483 ทำการสอนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2480 ได้รับการรับรองวิทยฐานะเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2505 โดยเปิดทำการ สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และขยายการเรียนการสอนระดับอนุบาล ตั้้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2521 ผู้บริหารคนปัจจุบัน บาทหลวงเอกพร นิตตะโย ผู้ลงนามแทน ผู้รับใบอนุญาต   ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ เมื่อปีการศึกษา 2556 จนถึง ปัจจุบัน

bottom of page