top of page

ปรัชญาโรงเรียน

“พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตามหลักธรรมคริสตศาสนา ด้านความรัก ความเมตตา”


ความหมาย
- การมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีร่างกาย จิตใจ อารมณ์ที่สมบูรณ์ มีความรู้พื้นฐาน มีทักษะใฝ่รู้รอบด้าน สามารถบูรณาการกับการดำรงชีวิต ม่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก ความเมตตา ช่วยเหลือผู้อื่นและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

คำขวัญของโรงเรียน
“ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้หน้าที่ มีมารยาท”
- ซื่อสัตย์ หมายถึง  การมีสัจจะวาจา  มีจิตใจที่ดี ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
- กตัญญู  หมายถึง  การมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
- รู้หน้าที่  หมายถึง  การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม
- มีมารยาท หมายถึง  การมีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป

 

bottom of page